KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

Dizi’Sin.com olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Dizi’Sin.com ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirttiğimiz şekilde ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Dizi’Sin.com “veri sorumlusu” olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Dizi’Sin.com tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekilde korunmaktadır. Verilerinizin işlenmesi; verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Dizi’Sin.com, kişisel verileri öncelikli olarak açık rıza kapsamında işlemektedir. Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde; Dizi’Sin.com’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde; kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de kişisel verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Dizi’Sin.com’un kişisel verileri işlemesindeki amaçları şunlardır:

 1. Mevzuattan kaynaklanan zorunlulukların yerine getirilmesi,
 2. Web sitesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,
 3. Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 4. Kullanıcı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda değerlendirmelerinin yapılması;
 5. Kullanıcılara yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
 6. Yönetimsel raporlama ihtiyacının karşılanması;
 7. Dizi’Sin.com’un tamamının ya da bir kısmının, veya işletmesinin herhangi bir kısmının satılmasının söz konusu olması halinde gerekli faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Dizi’Sin.com, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda Amerika (Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere), Avrupa, Asya ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına veri aktarımı yapabilmektedir. Benzer şekilde Dizi’Sin.com şu üçüncü kişilere veri aktarımı yapabilmektedir:

 1. Yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar;
 2. Dizi’Sin.com’un iş ortakları;
 3. Vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar;
 4. Dizi’Sin.com’un veya Dizi’Sin.com işletmesinin bir kısmı ya da tamamının potansiyel alıcı veya yatırımcıları;
 5. IT sistemleri sağlayıcıları ile yetkilendirilmiş üçüncü kişiler.

Dizi’Sin.com’un işlemekte olduğu kullanıcılara ilişkin kişisel verilere Dizi’Sin.com’un ve yetkilendirilmiş üçüncü kişilerin erişmesi yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde mümkün olmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Dizi’Sin.com’ca sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Dizi’Sin.com’un sözleşme ve yasadan doğan mes’uliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Bilgilendirme Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Dizi’Sin.com’a iletmeniz durumunda Dizi’Sin.com talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Dizi’Sin.com tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda haklarınız;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Dizi’Sin.com’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Dizi’Sin.com’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Dizi’Sin.com’a KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; dizifilm.biz adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.