Dizi’Sin.com (bundan böyle “Şirket”) “veri sorumlusu” olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Şirket tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekilde korunmaktadır. Verilerinizin işlenmesi; verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bu Politika, Şirket bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında kişisel verilerinizin ne şekilde işlenmekte olduğuna ve sahip olduğunuz haklara dair bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Şirket, bu Politika’da her zaman için değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Genel Bilgilendirme

Şirket, kişisel verileri öncelikli olarak açık rıza kapsamında işlemektedir. Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde; Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde; kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de kişisel verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Şirket’in kişisel verileri işlemesindeki amaçları şunlardır:

 1. Mevzuattan kaynaklanan zorunlulukların yerine getirilmesi,
 2. dizifilm.biz ve alt etki alan adlarına ait web sitelerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,
 3. Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 4. Kullanıcı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda değerlendirmelerinin yapılması;
 5. Kullanıcılara yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
 6. Yönetim raporlama ihtiyacının karşılanması;
 7. Şirket’in tamamının ya da bir kısmının, veya işletmesinin herhangi bir kısmının satılmasının söz konusu olması halinde gerekli faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Şirket, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda Amerika (Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere), Avrupa, Asya ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına veri aktarımı yapabilmektedir. Benzer şekilde Şirket şu üçüncü kişilere veri aktarımı yapabilmektedir:

 1. Yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar;
 2. Şirket’in iş ortakları;
 3. Vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar;
 4. Şirket’in veya Şirketin işletmesinin bir kısmı ya da tamamının potansiyel alıcı veya yatırımcıları;
 5. IT sistemleri sağlayıcıları ile yetkilendirilmiş üçüncü kişiler.

Şirket’in işlemekte olduğu kullanıcılara ilişkin kişisel verilere Şirket’in ve yetkilendirilmiş üçüncü kişilerin erişmesi yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde mümkün olmaktadır.

Şirket, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından öngörülen sınırlar dâhilinde, aşağıdaki şekilde işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu politikada belirtilen amaçlarla ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve hizmetlerinden yararlanabilmeniz amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplayabilmekteyiz.

Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, tarafımıza ait ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Usul: Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, kimlik bilgileri, sosyal medya, fatura bilgileri gibi) size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir. Bunun yanı sıra 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da, kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı ise, aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması: Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Veri sahibinin açık rızası kapsamında ve açık rızada belirtilen amaçlarla işlenir. Kural olarak, aşağıdaki diğer şartların varlığı halinde veri sahibinin ayrıca açık rızasının alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi: Kanunda açıkça öngörülmesi halinde, veri sahibinin kişisel verileri, hukuka uygun olarak işlenir. Kanunlarda veri işlemeye izin verilen hallerde, ilgili kanunda yer alan sebep ve veri kategorileri ile sınırlı olarak veri işlenir.

Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde (sözleşmenin kurulması veya ifasına dayalı olarak verisi işlenecek kişinin sözleşmenin taraflarından birisi olması koşuluyla)kişisel veriler işlenebilir.
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirmesi: Şirket hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde, veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirmesi: Şirket hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde, veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi: Veri sahibinin kişisel verisinin, kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, alenileştirme amacı ile sınırlı olarak, ilgili kişisel veriler işlenebilir.

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Meşru Menfaatler Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir. İşlenen verilerin KVK Kanunu’nda tanımlandığı şekilde özel nitelikli kişisel veri olması halinde; kişisel veri sahibinin açık rızası da yok ise, kişisel veri ancak KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki durumlarda işlenebilir:

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

Kişisel Verilerin Güvenliği: Şirket, KVK Kanunu Madde 12’ye uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri almakta ve kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması: Kişisel verileriniz, işbu Politikada belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşlarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına, KVK Kanunu Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Madde 11’de Sayılan Hakları

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda da belirtilen 6698 sayılı Kanun md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı [email protected] adresine ulaşarak kullanabilirsiniz.

 

Şirket Kişisel Verileri İşlerken Hangi İlkeleri Gözetmektedir?

Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işleme: Şirket, KVK Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işler, veri sahiplerine karşı “şeffaflık” ilkesini benimser ve kişisel veri sahiplerine bilgilendirmede bulunur. Bilgilendirmede, açıklık ve dürüstlük esas alınır, toplanan kişisel verilerin kullanım amacı hakkında net bilgi verilir ve veriler bu çerçevede işlenir. Kişisel verinin, herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın, veri sahibi üzerinde olumsuz etkiye sebebiyet verecek şekilde kullanımından kaçınılır.

Veri işlemenin doğru ve güncel olması: Şirket, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar

İşlemenin kapsamının belirli olması,

İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi: Şirket, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle toplar ve işler. Şirket, kişisel verileri, yürütmekte oldukları faaliyetlerle bağlantılı olarak, gerekli olduğu ölçüde işler.

İşlemenin verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması: Şirket, işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır.

Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi: Şirket, Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVK Kanunu Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Süre bittiğinde, verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Yürürlük ve Uygulama

Bu Politika 04.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer.